Vietnamese
 
 
SANVI Co., Ltd.
Search the website
 
   
  Sliders Catalogue - YKK JAPAN - Danh mục hàng của Đầu kéo YKK (Nhật Bản)
 
 


title

YKK Original Sliders For
- No.3 Metal Zippers (3M)
- No.3 Metal Zippers (3Y)
- No.4 Metal Zippers (4M, 4Y)
- No.5 Metal Zippers (5M, 5Y)
- No.7 Metal Zippers (7M)
- No.8 Metal Zippers (8M, 8Y)
- No.10 Metal Zippers (10M)

- No.2 EXCELLA® (2SG)
- No.3 EXCELLA® (3SG)
- No.5 EXCELLA® (5SG)
- No.8 EXCELLA® (8SG)

- No.2 Polyester Coil Zippers (2C, 2CF)
- No.3 Polyester Coil Zippers (3C, 3CF)
- No.45 Polyester Coil Zippers (45C, 45CF)
- No.5 Polyester Coil Zippers (5CN, 5CI)
- No.8 Polyester Coil Zippers (8C, 8CF)
- No.10 Polyester Coil Zippers (10C, 10CF)

- No.2 Polyester Coil Hidden Zippers (2CC, 2CH)
- No.3 Polyester Coil Hidden Zippers (3CC, 3CH)
- No.5 Polyester Coil Hidden Zippers (5CC, 5CH)

- No.0 Woven-In Coil Zippers EFLON® (0EF)
- No.4 Woven-In Coil Zippers EFLON® (4EF)
- No.5 Woven-In Coil Zippers EFLON® (5EF)

- No.25 Flat Knitted Type Coil Zipper (25FK)
- No.5 Flat Knitted Type Coil Zipper (5FK)

- No.3 Plastic Injected Zippers VISLON® (3VS)
- No.4 Plastic Injected Zippers VISLON® (4VS)
- No.5 Plastic Injected Zippers VISLON® (5VS, 5VI)
- No.8 Plastic Injected Zippers VISLON® (8VS)
- No.10 Plastic Injected Zippers VISLON® (10V, 10VF)

divider

(In Vietnamese)

Đầu kéo YKK cho

- Dây kéo YKK kim loại răng số 3 (3M)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 3 (3Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 4 (4M, 4Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 5 (5M, 5Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 7 (7M)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 8 (8M, 8Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 10 (10M)

- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 2 (2SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 3 (3SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 5 (5SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 8 (8SG)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 2 (2C, 2CF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 3 (3C, 3CF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 45 (45C, 45CF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 5 (5CN, 5CI)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 8 (8C, 8CF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 10 (10C, 10CF)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 2 (2CC, 2CH)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 3 (3CC, 3CH)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 5 (5CC, 5CH)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn EFLON® răng số 0 (0EF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn EFLON® răng số 4 (4EF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn EFLON® răng số 5 (5EF)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn (Flat Knitted Type) răng số 25 (25FK)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn (Flat Knitted Type) răng số 5 (5FK)

- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 3 (3VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 4 (4VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 5 (5VS, 5VI)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 8 (8VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 10 (10V, 10VF)

divider