Vietnamese
 
 
SANVI Co., Ltd.
Search the website
 
   
  Sliders Catalogue - YKK Asian Group - Danh mục hàng của Đầu kéo YKK
 
 


titlecover


YKK Original Sliders For
- No.3 Metal Zippers (3M)
- No.3 Metal Zippers (3Y)
- No.4 Metal Zippers (4M, 4Y)
- No.5 Metal Zippers (5M, 5Y)
- No.7 Metal Zippers (7M)
- No.8 Metal Zippers (8M)
- No.10 Metal Zippers (10M)

- No.2 EXCELLA® (2SG)
- No.3 EXCELLA® (3SG)
- No.5 EXCELLA® (5SG)
- No.8 EXCELLA® (8SG)

- No.3 Polyester Coil Zippers (3C)
- No.45 Polyester Coil Zippers (45C)
- No.5 Polyester Coil Zippers (5CN)
- No.8 Polyester Coil Zippers (8C)
- No.10 Polyester Coil Zippers (10C)

- No.2 Polyester Coil Hidden Zippers (2CC)
- No.3 Polyester Coil Hidden Zippers (3CC)
- No.5 Polyester Coil Hidden Zippers (5CC)

- No.4 Woven-In Coil Zippers EFLON® (4EF)
- No.5 Woven-In Coil Zippers EFLON® (5EF)

- No.5 Polyester Coil Zippers For Luggage (5RC)
- No.8 Polyester Coil Zippers For Luggage (8RC)
- No.10 Polyester Coil Zippers For Luggage (10RC)

- No.3 Plastic Injected Zippers VISLON® (3VS)
- No.4 Plastic Injected Zippers VISLON® (4VS)
- No.5 Plastic Injected Zippers VISLON® (5VS)
- No.8 Plastic Injected Zippers VISLON® (8VS)
- No.10 Plastic Injected Zippers VISLON® (10V)

divider

(In Vietnamese)

Đầu kéo YKK cho

- Dây kéo YKK kim loại răng số 3 (3M)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 3 (3Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 4 (4M, 4Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 5 (5M, 5Y)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 7 (7M)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 8 (8M)
- Dây kéo YKK kim loại răng số 10 (10M)

- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 2 (2SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 3 (3SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 5 (5SG)
- Dây kéo YKK Kim loại EXCELLA® Răng số 8 (8SG)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 3 (3C)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 45 (45C)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 5 (5CN)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 8 (8C)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 10 (10C)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 2 (2CC)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 3 (3CC)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn giấu răng số 5 (5CC)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn EFLON® răng số 4 (4EF)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn EFLON® răng số 5 (5EF)

- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 5 cho túi xách (5RC)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 8 cho túi xách (8RC)
- Dây kéo YKK nhựa loại xoắn răng số 10 cho túi xách (10RC)

- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 3 (3VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 4 (4VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 5 (5VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 8 (8VS)
- Dây kéo YKK loại nhựa VISLON® răng số 10 (10V)

divider