Vietnamese
 
 
SANVI Co., Ltd.
Search the website
 
   
  Free online tool  
 
Conversion numeric to "numeric in words" in Vietnamese
Available range: 0.01 ~ 999,999,999,999.99 (two decimal digits)
Example: "12,345" will be converted to "mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm".

Chuyển đổi số để "số viết bằng chữ"
Số sẵn có để dùng: 0.01 ~ 999,999,999,999.99 (Hai chữ số thập phân)
Ví dụ: Sau nhập vào "12,345", được làm "mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm"

数値をベトナム語文字表記に変換します。
数値範囲: 0.01 ~ 999,999,999,999.99 (小数点以下2ケタ)
例: "12,345"は、"mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm"に変換されます。

divider

Enter Numeric in the text box below. Both formatted and unformatted are available.
Hãy nhập số vào hộp dưới đây. Cả hai định dạng và không định dạng có sẵn.
テキストボックスに数値を入力して下さい。フォーマットされている数値、されていない数値、いずれもOKです。

Numeric:  

Results will be shown in the bottom of this page.
Kết quả sẽ được hiển thị ở phía dưới cùng của trang này.
実行結果はこのページの下部に表示されます。


Option (Before converting):
Your number format <Qui cách số của bạn> <変換する数値のフォーマット> My decimal sumbol is ",". Chữ thập phân của tôi là ",". 小数点がカンマ","
      (Example: 1.234,56  Ví dụ: 1.234,56  例: 1.234,56)
Translate as currency <Dịch như tiền tệ> <通貨として変換> None VND (Vietnam Dong) USD (US Dollar)

divider

Results will be shown here after sending query.
Kết quả sẽ có ở đây sau khi gửi truy vấn.

実行結果はここに表示されます。